Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- & aannemingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elk (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben. 

Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. 

Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en andere inlichtingen verstrekt aan de klant zijn geen aanbiedingen en gebeuren zonder enige verbintenis van onzentwege. 

Onze prijzen zijn excl. BTW, taksen, verpakkings-, verplaatsings en transportkosten, tenzij anders vermeld. 

Alle betwistingen omtrent de factuur of de inhoud van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Na verloop van acht dagen wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. 

De in de bijzondere voorwaarden vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet. Laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leverings- en uitvoeringstermijn vervalt. Wijzigende of bijkomende opdrachten kunnen met alle middelen van recht worden bewezen, zonder dat de klant zich op art. 1793 B.W. kan beroepen. 

De klant staat er voor in dat op het adres van levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden voldaan zijn opdat de levering en plaatsing in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan en de plaatsingswerken onmiddelijk kunnen worden aangevat, zonder dat de verkoper dit voorafgaandelijk nog dient te controleren. Alle schade die mee veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant. 

Wanneer de klant de levering onmogelijk maakt of weigert de aanneming te laten uitvoeren na vruchteloze ingebrekestelling per aangetekende brief, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden ten zijne nadele en is hij een forfaitaire schadevergoeding  verschuldigd van 33% van de waarde van het contract of in voorkomend geval van het nog niet uitvoerende gedeelte ervan. 

De verantwoordelijkheid en het risico over de geleverde materialen gaat op de klant over van bij de levering op de werf. 

De facturen zijn op onze zetel contant en zonder korting, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecificeerd worden. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het gefactureerde bedrag. De door de klant verschuldigde intrest zal bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden, na voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling daartoe. Het gefactureerde bedrag wordt alsdan eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een percentage van 15% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, ongeacht de werkelijk geleden schade en zonder dat deze som lager kan zijn dan 125 euro. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddelijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

In geval van niet-betaling op de vervaldag en acht dagen na vruchteloze aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij te allen tijde opteren voor de ontbinding  van rechtswege van een deel of de volledige overeenkomst, mits aangetekende melding in die zin. De klant stemt ermee in dat ter uitvoering van dit bedrag ook onroerend geworden goederen door ons mogen worden teruggehaald. 

Voor zover de aanvaarding van de levering en de werken niet uitdrukkelijk zou zijn geschied moeten eventuele klachten betreffende conformiteit op zichtbare gebreken op straffe van verval gebeuren bij aangetekende en gemotiveerde brief binnen de acht dagen na de levering van de werken voor ingebruikneming. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de klant. 

Klachten wegens verborgen gebreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in art.1648 B.W. of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen op 6 maand bepaald worden vanaf de datum van levering.  De aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken is beperkt tot de wettelijke waarborg op voorwaarde dat het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het gebrek de goederen ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 

In geval van 'vreemde oorzaak' (art.1147 B.W.) zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verplichtingen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na verwittiging van de klant. Wij kunnen in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden ondermeer conventioneel als 'vreemde oorzaak' beschouwd: oorlog, staking, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, natuur- en andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, dit zowel bij ons als bij onze leveranciers.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang deze niet volledig betaald zijn, zodat de klant het gekochte voorwerp niet mag vervreemden onder welke vorm dan ook, er geen verandering mag aanbrengen, noch een deel ervan van mag verwijderen.

De klant staat zelf in voor het bekomen van de eventueel nodige administratieve vergunningen of bouwtoelatingen, en neemt zelf alle aansprakelijkheid op en zal alle schade en kosten betalen bij het uitvoeren van weken zonder vergunning of bouwtoelating of bij de afwijkingen van de bouwtoelating.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkopen, tenzij de eiser de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. Bevoegde rechtbanken verkiest. Het Belgisch recht is toepasselijk. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper en de partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag niet van toepassing zijn.

Gebruiksvoorwaarden website (disclaimer)

Het gebruik van de website van www.De Laeredecor.be (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan NV DE LAERE DECOR, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 33 en met ondernemingsnummer BE0429262216 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website.

Cookies

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

Download onze algemene voorwaarden (pdf)